Lagar och anvisningar

Katt

I Hälsoskyddslagen föreskrivs att katter och andra husdjur skall hållas och skötas så att sanitär olägenhet inte uppstår. Bestämmelserna lämnar en grundläggande regel för hur djur skall hållas och skötas med hänsyn till sanitära krav. Som sanitär olägenhet räknas fall där djur tillåts förorena lekplatser m.m.

Utdrag ur lagen om tillsyn över hundar och katter
(SFS 1943:459, omtryckt 1987:260):

I §1 står: "Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter."

§ 7 (1988:535):

"Omständigheterna för att döda katt skall vara sådana att det finns fog för antagandet att katten är övergiven."

Ingripanden mot förvildade katter hänvisas till JO 178/79 s. 458. Där ansluter sig JO till rekommendationer av Lantbruksstyrelsen som innebär att katten bör infångas i fälla och kontrolleras om den är ID-märkt eller om ägare finns, innan avlivning sker. För avlivning erfordras tillstånd av polismyndigheten. Avlivning förordas ske genom överdos sömnmedel som injiceras av veterinär.

OBS! § 23 i Jaktstadgan (att katt saklöst får dödas om den befinner sig utanför ägarens tomt) gäller alltså INTE längre!